Het Steen Antwerpen Bijgebouw

Published Jun 21, 22
7 min read

Houten Eiken bijgebouw

Zoek je een eiken bijgebouw? Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken. Poolhouses, carports, overdekte terrassen, orangerieën of aanbouwen. Een bijgebouw wordt gebouwd op dezelfde locatie als het hoofdgebouw maar staat niet in directe verbinding met het hoofdgebouw door bijvoorbeeld een opening of deur. Hierin verschilt het bijgebouw met een aanbouw of uitbouw. In dit artikel leg ik je uit wat een bijgebouw is en waarom mensen ervoor kiezen om hem te bouwen.

Onze werkwijze

Oak Wood Projects ontwerpt uw bijgebouw op maat volgens de oude ambachtelijke technieken met de materialen van uw keuze. Eikenhouten (of andere houtsoorten) bijgebouwen, poolhouses, carports, guesthouses of stallingen vormen een ideale aanvulling voor uw tuin. Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente. Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder voorwaarden (zie hieronder) geldt in bepaalde gevallen een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre… De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:
 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies, tuinkantoren, ateliers enz. De vrijstelling geldt enkel voor bijgebouwen die in functie staan van bijvoorbeeld tuinonderhoud, tuinontspanning (vb tuinberging, poolhouse, …) of opslag (garage, carport, fietsenstalling, …).
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen
 • De vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voorbeeld:

Iemand wil in zijn achtertuin een vrijstaand tuinhuis plaatsen. Momenteel staat er al een serre van 15 m². Het vrijstellingsbesluit maakt het mogelijk om zonder stedenbouwkundige vergunning én zonder melding een tuinhuis te bouwen dat 25m² groot is (want 15 + 25 = 40) en lager dan 3,5 meter, mits aan alle voorwaarden  uit de checklist vrijstellingen voldaan is.

Prefab Bijgebouw Beton

, Revisie 1 Pagina 47 van 85 5. 2 Vertaling naar het RUP 5. 2.2 5. 2.1 Opzet van het RUP Gezien er voor categorie 5, woningen gelegen in kwetsbare gebieden van bovenlokaal belang, geen aanvullingen zullen gebeuren ten opzichte van de mogelijkheden van de Codex, dienen deze deelgebieden dus niet in het RUP meegenomen te worden en krijgen deze woningen dus geen specifieke perimeter.

Het gaat om de 2 woningen gelegen in habitatrichtlijngebied. De opzet van het RUP zonevreemde woningen is dat van een perimeterplan (houten bijgebouw). Het is een plan dat de gemeente opdeelt in een aantal deelgebieden (perimeters) waarvoor een verschillend ruimtelijk beleid wordt vastlegt (omgevingsvergunning bijgebouw). De ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde woningen zijn niet overal gelijk.

Het RUP zal nu per deelgebied, door middel van een perimeter in overdruk, specifieke bepalingen voor zonevreemde woningen formuleren. In het RUP worden de woningen dus niet herbestemd en blijft de onderliggende bestemming van het gewestplan dus behouden - bijgebouw kopen. De zonevreemde woningen krijgen dus specifieke voorschriften - aanvullend op de voorschriften van het gewestplan - door middel van een perimeter per deelgebied - poolhouse.

Hiervan bestaat immers een juridisch vaststaande kader. Dit is echter niet eenduidig het geval voor goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen. Om die reden werden de verkavelingen niet in rekening gebracht bij het opmaken van het grafische plan - steen bijgebouw. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat het RUP niet van toepassing is voor woningen gelegen in goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen.

In de volgende figuur worden de 5 categorieën nogmaals opgelijst en wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingsperspectieven in relatie tot de mogelijkheden binnen de Codex. Op die manier wordt duidelijk hoe de mogelijkheden die geboden zullen worden binnen de verschillende perimeters van het RUP zich verhouden tot de mogelijkheden die momenteel gelden binnen de Codex en voor welke deelgebieden de Codex uiteindelijk een afdoende antwoord biedt.

Verschil Bijgebouw En Aanbouw

Bovenlokale plannen kunnen dit gemeentelijk RUP steeds overschrijven. eiken bijgebouw zelfbouwpakket.  Perimeters voor de niet-kwetsbare gebieden:  Voor het bosrijke landschap werd vertrokken van de afbakening van de ankerplaats, met uitsluiting van de gebieden die in vorige categorie werden ondergebracht. Deze afbakening werd bijgestuurd (uitgebreid) ter hoogte van Doomkerke, waarbij de grenslijn rechtdoor werd getrokken ter hoogte van de Wantebeek.

, Revisie 1 Pagina 49 van 85 , Revisie 1 Pagina 50 van 85 6 OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN, RUIMTEBOEKHOUDING, PLANBATEN, PLANSCHADE 6. 1 Op te heffen voorschriften en plannen Er zijn geen op te heffen voorschriften gezien het plan bestaat uit een overdruk op het gewestplan. 6. 2 Ruimteboekhouding Niet van toepassing, gezien het gaat om een overdruk op het gewestplan.

De conclusies van het onderzoek wordt hieronder weergegeven: ‘Het RUP bevestigt bestaande, vergund (geachte) zonevreemde woningen en betekent aldus slechts kleine wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie. Er zijn dan ook geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten. bijgebouw kosten.’ Bij de verdere uitwerking van het RUP dienen volgende aandachtspunten meegenomen te worden:  Beperken van de verhardingen tot wat noodzakelijk is, alsook maximaal werken met waterdoorlatende verhardingen,;  Woningen gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, dienen te voldoen aan de watertoets.

Ook volgende maatregelen kunnen voorgesteld worden: mogelijkheid voorzien voor groendaken, zeer sterk vertragen van waterafvoer door hergebruik, infiltratie en berging, advies van de waterbeheerder voor eventueel strengere lozingsnormen en buffercapaciteit, verbod op reliëfophogingen in de tuinzone Voor woningen in effectief overstromingsgevoelig gebied kunnen volgende aanvullende maatregelen voorgesteld worden: verbod op ondergrondse constructies, maximaal 20% van de niet-bebouwde oppervlakte mag verhard worden, overwegen om het toegelaten bijkomend volume te beperken, aandacht voor het bouwen met een veilig vloerpeil.

Verhardingen enkel toegelaten binnen de 50m rond het hoofdgebouw, tot maximum 50m van de rooilijn. Extra aandacht voor een maximale integratie van de huiskavel in de waardevolle omgeving in het noorden van de gemeente. Bij geplande grondwerken in het plangebied is voorafgaand overleg aangewezen met de bevoegde archeologische diensten zodat een archeologisch vooronderzoek kan voorzien worden.

Zonevreemde Woning BijgebouwDe dienst Mer oordeelde op basis van het onderzoek dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan, MER niet nodig is. 7. 2 RVR Niet van toepassing , Revisie 1 Pagina 52 van 85 ONDERZOEK TOT MER, RVR, WATERTOETS 7. 3 Watertoets 7 - kostprijs stenen bijgebouw.Artikel 8 van dat decreet luidt: "Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.

Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets - schuifdeur bijgebouw. Het besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr.

De kaart van de overstromingsgevoelige gebieden wordt regelmatig geactualiseerd. Op 1 juli 2014 keurden de bevoegde ministers een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De nieuwe kaart is van toepassing vanaf 1 september 2014. 7. 3.2 Toepassing op dit RUP Voor de meeste zonevreemde woningen zal het RUP weinig bijkomende bebouwing en verharding betekenen, waardoor het effect op de waterhuishouding minimaal zal zijn - houten bijgebouw.

Woningen gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, dienen te voldoen aan de watertoets. Uitbreiding is enkel mogelijk als voldaan wordt aan de watertoets en de gewestelijke verordening inzake hemelwater - bijgebouw stro. Volgende maatregelen kunnen voorgesteld worden om vermindering van infiltratie en vermindering van ruimte voor het watersysteem te vermijden of te herstellen:  Mogelijkheid voorzien voor groendaken;  Zeer sterk vertragen van de waterafvoer door hergebruik, infiltratie en berging;  Advies van de waterbeheerder voor eventueel strengere lozingsnorm en buffercapaciteit.

Betonnen Bijgebouw

 Overwegen om het toegelaten bijkomend volume te beperken;  Aandacht voor het bouwen met een veilig vloerpeil. Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact van het plan heel beperkt zal zijn en dat bijkomend randvoorwaarden gesteld worden om de impact tot een minimum te beperken., Revisie 1 Pagina 56 van 85 Algemene voorschriften 0 Algemene voorschriften VERORDENEND DEEL 0. 1 TOELICHTING Begrippenlijst Hieronder worden een aantal termen verduidelijkt zoals deze geïnterpreteerd worden bij het uitzetten van de ontwikkelingsperspectieven van de zonevreemde woningen. Hoofdzakelijk vergund: een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij ten minste negentig procent van het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld en van de fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, vergund of vergund geacht is, ook wat de functie betreft; Verkrot: niet voldoend aan de elementaire eisen van stabiliteit; Constructie: een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds; Gebouw: een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt (bijgebouw vergunningsvrij).

Hoofdgebouw: gebouw dat als woning wordt gebruikt en dat als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken, door zijn constructie, afmetingen dan wel gelet op de bestemming - houten bijgebouw landelijk. Bijgebouwen: een gebouw dat in bouwkundig opzicht en / of functioneel opzicht, ondergeschikt is aan een op dezelfde woonkavel gelegen hoofdgebouw. Een bijgebouw kan aangebouwd zijn aan het hoofdgebouw of kan er los van staan.

Bouwvolume: het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aangebouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld; Wanneer ondergrondse ruimtes verblijfsfuncties herbergen, dienen deze oppervlaktes wel meegerekend te worden, aangezien ze niet als een gewone kelder kunnen beschouwd worden. houten bijgebouw zelf maken.

Villabouw realiseren

Zoek je een villabouw?  Is het u droom om een luxe woning te bouwen of landhuis te bouwen en wil je geen genoegen nemen met een standaard woning? Dan is een villa bouwen wellicht iets voor u! Kom eens praten met Architect Gruwez, wij helpen u graag om uw droom te realiseren. Wij kunnen voor u het gehele traject verzorgen van het ontwerp van uw villabouw tot aan de oplevering, het ontwerp is werkelijk maatwerk. Weet u nog niet precies in welke stijl u uw villa wilt laten bouwen, dan hebben wij voor u genoeg keuzemogelijkheden. Samen met u schetsen en bouwen wij uw woning. Op onze website vindt u vele voorbeelden van villa’s die we door de jaren geen in deze bouwstijl hebben ontworpen.

VILLABOUW MODERN- LUXE VILLA BOUWEN

Bij architectenbureau Frank Gruwez kunt u terecht voor elk bouwtraject. Wij luisteren naar uw dromen en wensen en komen met een bouwplan voor uw woning. Dit bouwplan bevat als eerste een voorontwerp met schetsen. U bepaalt wat u wilt en welke materialen u wilt gebruiken. Wij bouwen uw moderne of klassieke villa op maat. Wij werken daarbij op een professionele en gestructureerde manier. Wij bouwen niet alleen uw villa uit, wij houden ook tijdens de villabouw contact met u als opdrachtgever. U wordt zo betrokken bij het hele bouwproces. Wil je graag een moderne villa bouwen? Architectenbureau Gruwez helpt u hierbij! Wij hebben jarenlange ervaring in het ontwerpen van moderne villabouw. Kom eens met ons praten, wij maken een passend ontwerp en u zal merken dat een moderne villa bouwen ook voor u mogelijk wordt. Houten Bijgebouwen realiseren met “Villabouw” is kiezen voor exclusiviteit en duurzaamheid. Wij doen er samen met U alles aan om dit waar te maken. Voor Houten Bijgebouwen bent U voor ons in de samenwerking de sleutel tot weer een tevreden klant. Reeds van in het begin bent U betrokken bij het ontwerp en de plannen. Nadat wij het Houten Bijgebouwen architectenplan hebben ontvangen, starten wij met het visualiseren van uw project. U bent al BINNEN IN UW WONING nog voor ze gebouwd is en nog voor de productie of de werf aanvangt! Met onze 3-dimensionale projectvoorstelling, voorkomen wij teleurstellingen en ontluiken tussen ons en de klant, erg leuke ideeën, DAT is nu net 1 van de meerwaarden die wij U aanbieden en waarom U voor ons gekozen heeft.

Deskundig en comfortabel uw luxe villa laten bouwen

De ervaring en vakmanschap van Architect Gruwez zorgt ervoor dat het het realiseren van een orginele villa van een leien dakje loopt. Ons bureau bouwt via een totaalformule, wat betekend dat wij voor alles zorgen. Het gaat ons om de kwaliteit van de bouw. De diensten en service naar u als klant staan bij ons daarbij centraal. Want er is geen betere reclame voor ons dan een tevreden klant. Onze totaalformule heeft voor u al het voordeel. Wij zijn een architectenbureau dat speciaal  en uniek bouwt, met verschillende exclusieve ontwerpen per jaar zijn we de koploper in Vlaanderen.

Navigation

Home

Latest Posts

Chuango Ov2 Wifi Alarmsysteem

Published May 07, 23
6 min read

Ge Alarmsysteem

Published May 03, 23
6 min read

Alecto Alarmsysteem

Published May 02, 23
9 min read